კრიპტოვალუტით ოპერაციებისა და მაინინგის დაბეგვრა საქართველოში

By | August 3, 2020

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ 2019 წლის 28 ივნისის საჯარო გადაწყვეტილებაში №201 განმარტება გააკეთა კრიპტოაქტივისდა მის მოსაპოვებლად გამოთვლითი სიჩქარის (სიმძლავრის) მიწოდების ოპერაციების გადასახადებით დაბეგვრის თაობაზე. საჯარო გადაწყვეტილებით, სამინისტრომ იმსჯელა შემდეგ საკითხებზე: ა) კრიპტოაქტივისმიწოდების დღგ-ით დაბეგვრა (ეროვნულ ან უცხოურ ვალუტაზე გაცვლის ოპერაციები); ბ) კრიპტოაქტივისმიწოდების შედეგად მიღებული ნებისმიერი შემოსავლის საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრა; და გ) კრიპტოაქტივისმოსაპოვებლად გამოთვლითი სიჩქარის (სიმძლავრის) მიწოდების ოპერაციის დღგ-ით დაბეგვრის და აღნიშნული მიწოდების ოპერაციის განსახორციელებლად შეძენილ საქონელზე/მომსახურებაზე დღგ-ის თანხის ჩათვლა.

განმარტების თანახმად საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა იხელმძღვანელა ევროპის ცენტრალური ბანკის 2015 წლის თებერვალში გამოქვეყნებული ანგარიშით და კრიპტოაქტივიგააიგივა ფულთან და შესაბამისად მიანიჭა იგივე საგადასახადო პრივილეგიები, რითაც სარგებლობს ფულზე საკუთრების უფლების გადაცემა, მათ შორის დღგ-თიდაუბეგრავ ოპერაციად აღიარება.

ამასთან, საგადასახადო კოდექსის 104-ე მუხლის ანალიზის შედეგად, სამინისტრომ განმარტა, რომ კრიპტოვალუტისმიწოდება საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული შემოსავლის არც ერთ კატეგორიას არ მიეკუთვნება, ამიტომ არ წარმოადგენს საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის ობიექტს.

სამინისტრომ კრიპტოაქტივისმოსაპოვებლად გამოთვლილი სიჩქარის მიწოდება მიაკუთვნა ელექტრონულად გაწეულ მომსახურებას. საგადასახადო კოდექსის 166-ე მუხლის მე-4 ნაწილიდან გამომდინარე, ელექტრონულად გაწეულ მომსახურებას ასევე განეკუთვნება ელექტრონული გზით გაწეული მომსახურება, თუ სახეზეა ყველა შემდეგი პირობა: ა) მომსახურების გაწევა ხდება ინტერნეტით ან ელექტრონული ქსელით; ბ) მომსახურების გაწევა ძირითადად ავტომატურად ხდება და ადამიანის მინიმალურ ჩარევას გულისხმობს; გ) მომსახურების გაწევა შეუძლებელია ინფორმაციული ტექნოლოგიების გარეშე.

განმარტების მიხედვით, თუ ელექტრონულად გაწეული მომსახურების მიმღები წარმოადგენს საქართველოს ფარგლებს გარეთ რეგისტრირებულ პირს, საქართველოში არ გააჩნია მართვის ადგილი ან მუდმივი დაწესებულება, რომელსაც უშუალოდ უკავშირდება მიღებული მომსახურება, მაშინ დღგ-ის მიზნებისთვის, კრიპტოაქტივისმოსაპოვებლად გამოთვლითი სიჩქარის (სიმძლავრის) მიწოდების ოპერაცია (ელექტრონულად გაწეული მომსახურება) ჩაითვლება საქართველოს ტერიტორიის ფარგლებს გარეთ გაწეულადდა არ დაექვემდებარება დღგ-ით დაბეგვრას. ასევე საქართველოს ტერიტორიის ფარგლებს გარეთ აღნიშნული მომსახურების გასაწევად შეძენილ საქონელზე/მომსახურებაზე ჩათვლის დოკუმენტების მიხედვით გადახდილი ან გადასახდელი დღგ-ის თანხა ექვემდებარება ჩათვლას.

თუ ელექტრონულად გაწეული მომსახურების მიმღები წარმოადგენს საქართველოში რეგისტრირებულ პირს ან საქართველოში გააჩნია მართვის ადგილი ან მუდმივი დაწესებულება, რომელსაც უშუალოდ უკავშირდება მიღებული მომსახურება, მაშინ დღგ-ის მიზნებისთვის, კრიპტოაქტივისმოსაპოვებლად გამოთვლითი სიჩქარის (სიმძლავრის) მიწოდების ოპერაცია (ელექტრონულად გაწეული მომსახურება) ჩაითვლება საქართველოს ტერიტორიაზე გაწეულადდა განიხილება დღგ-ით დასაბეგრ ოპერაციად. ამასთანავე, აღნიშნული მომსახურების გასაწევად შეძენილ საქონელზე/მომსახურებაზე გადახდილი დღგ-ის თანხა ან დღგ-ის გადასახადები, რომლებიც გადასახდელია ჩათვლის დოკუმენტების მიხედვით  დაექვემდებარება ჩათვლას.